068 67 02 125

Договор оферты

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг 

Фізична особа-підприємець Калініченко Аліна Володимирівна, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.09.2018 року №2 065 000 0000 054279 (далі по тексту — Виконавець), пропонує невизначеному колу осіб (далі по тексту — Замовник), укласти договір про надання послуг.

Дана пропозиція укласти договір складена у відповідності до статей 633, 638 та 641 Цивільного кодексу України. Умови публічного договору встановлюються однаковими для усіх Замовників.

 • ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір.

Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

Виконавець – фізична особа-підприємець Калініченко Аліна Володимирівна, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.09.2018 року №2 065 000 0000 054279.

Замовник – фізична або юридична особа, яка погодилася з умовами та політикою конфіденційності Виконавця, вчинила акцепт цієї оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

Сторони – Виконавець і Замовник.

Послуги – організація Виконавцем святкового заходу за рахунок Замовника.

Договір – домовленість Сторін про надання Виконавцем платних Послуг та отримання їх Замовником на умовах цієї Оферти після акцепту Замовником на умовах цієї Оферти та у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України.

Термін дії договору – період часу, впродовж якого Виконавець зобов’язаний на умовах Договору надати Замовнику Послуги, що оплачені Замовником. Термін дії дорівнює строку надання послуг, визначеному Сторонами.

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах і в порядку, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за рахунок Замовника надати послуги по організації та проведенню святкового заходу (далі по тексту — послуги), а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити ці послуги.

2.2. Вид, час, місце проведення заходу та/або їх вартість визначається сторонами додатково.

2.3.  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов. 

2.4. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження Виконавцем оплати послуг Замовником, згідно попередньо узгодженої Сторонами ціни.

2.5.  Якщо Замовник не згоден з умовами Оферти, він не повинен здійснювати Акцепт та користуватися Послугами.

2.6. Якщо Замовнику не відомі чи не зрозумілі будь-які умови щодо послуг за цим Договором, він зобов’язаний звернутися письмово до Виконавця щодо їх уточнення. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому не відомі суттєві умови надання Послуг та з цієї підстави відмовитися від Договору після Акцепту.

2.7. Замовник, який Акцептував Договір у вигляді Оферти, вважається ознайомленим з умовами цього Договору, погоджується з усіма умовами Договору, ознайомлений з обсягом, кількістю та переліком послуг, строками, вартістю послуг та додаткових послуг.

 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. своєчасно та якісно надати послуги, передбачені умовами даного Договору 

3.1.2. надавати достовірну інформацію про послуги та умови їх надання.

3.1.3. при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх обов’язків, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

3.2.  Замовник зобов’язаний:

3.2.1. сприяти Виконавцеві у виконанні ним своїх обов’язків по Договору;

3.2.2. оплатити послуги Виконавця згідно умов Договору, або додатку до нього;

3.2.3. відшкодовувати збитки, що були завдані майну Виконавця під час надання послуги Замовнику, якщо такі збитки були завдані і сталися з вини дитини та/або батьків та/або гостей Замовника;

3.2.4. попередити осіб, що мають намір бути присутніми на заході Замовника про проведення фото-, кіно-, теле- та/чи відеозйомок представниками Виконавця з метою використання отриманих результатів під час рекламування послуг Виконавця, в тому числі оприлюднення таких результатів у мережі Інтернет;

3.2.5. повідомляти Виконавцю достовірні персональні дані та відомості про себе.

 

3.3. Виконавець має право:

3.3.1.  без погодження із Замовником залучати до надання послуг третіх осіб, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору.

3.3.2. проводити фото-, кіно-, теле- та/чи відеозйомки з метою використання отриманих результатів під час рекламування послуг Виконавця, в тому числі оприлюднення їх у мережі Інтернет, без додаткового попередження або інформування. 

3.3.3. відмовитися від виконання умов цього Договору, якщо Замовник безпідставно ухилятиметься від підписання додаткових угод до цього Договору та/або оплати послуг Виконавця.

3.3.4. на оплату послуг.

3.4. Замовник має право: 

3.4.1. користуватися послугами згідно умов даного Договору;

3.4.2. вимагати від Виконавця дотримання вимог даного Договору;

3.4.3. обирати, із запропонованих Виконавцем, додаткові послуги та оплачувати їх;

3.4.4. відмовитися від оплати додаткових послуг, якщо вони не погоджені із Замовником;

 • ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги, передбачені цим Договором надаються Замовнику на платній основі, відповідно до вартості та у строки, що визначені Сторонами додатково.

4.2. Ціна Договору становить загальна вартість всіх послуг, що обирає Замовник та підтверджує Виконавець.

4.3. Оплата за надання послуг здійснюється на умовах передоплати, в розмірі та строки, що узгоджується попередньо Сторонами.

4.4. У разі відмови Замовника від отримання послуг, що визначені цим договором, до дня їх настання, Виконавцем не повертається аванс (передоплата), що був попередньо сплачений.

4.5. За бажанням однієї зі сторін може бути підписаний Акт приймання-передачі наданих послуг.

4.6. У будь-якому разі, після спливу трьох робочих днів з дня надання Виконавцем послуги Замовнику, у разі відсутності заперечень зі сторони Замовника щодо якості та інших умов надання послуг, послуги вважаються належним чином наданими Виконавцем та повністю прийнятими Замовником без зауважень та без складання додаткових документів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків згідно з даним Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену даним Договором та/або чинним законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання.

5.3 У разі порушення Замовником строків оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченої в строк вартості надання послуг за кожен календарний день прострочення, а також сплачує штраф у розмірі 50 % від загальної вартості послуг за цим Договором та відшкодовує Виконавцю понесені ним збитки.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей Замовника та його гостей, які присутні на заході, а також речей, залишених без нагляду, в т.ч. подарунків.

5.5. Реальні збитки, що були завдані майну Виконавця і які сталися з вини дитини та/або батьків та/або третіх осіб, які визначені Замовником (наприклад, гості Замовника) відшкодовуються Замовником у повному обсязі на підставі наданого Виконавцем рахунку на оплату.

5.6. Сторони не несуть відповідальність за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань з положень цього Договору, якщо таке невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза можливістю впливу цієї Сторони, а саме — наслідком стихійного лиха, пожежі, війни, страйку, військових дій, громадських безпорядків, рішення органу державної влади чи змін в законодавстві, в т.ч. рішень щодо встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів або дії інших обставин, що впливають на виконання Стороною зобов’язань за цим Договором.

5.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором в цілому.

5.8. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 • ОСОБЛИВІ УМОВИ.
  • Сторони підтверджують, що досягли згоди з усіх істотних умов даного Договору.
  • З питань, що не врегульовані  цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України. 
  •  Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на веб-сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
  • Акцептом цього Договору Замовник: 
 • надає свою згоду на обробку і зберігання своїх персональних даних Виконавцем;
 • підтверджує, що повідомлений та володіє інформацією про права суб’єкта персональних даних, визначених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
 • підтверджує, що з даним Договором ознайомлений, його зміст йому зрозумілий та він з ним погоджується у повному обсязі.
 • РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Калініченко Аліна Володимирівна

Юридична адреса: вул. Зарічна, 1-Г, кв. 107, місто Київ, 02132.

Місцезнаходження: просп. Голосіївський, 96, офіс 120, місто Київ, 03040.

IBAN UA03 305299 00000 26001030113475

р/р 26004053028376 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Платник єдиного податку третьої групи.

 

to top button